Menu

Log på

Løbsprøve for Siberian Husky

Nedenstående prøveregler gælder for aflæggelse af løbsprøve til erhvervelse af Dansk Løbshunde Championat på racen Siberian Husky. Reglerne er godkendt af Dansk Kennel Klub/FCI. Løbslederen samt et medlem fra bestyrelsen i Dansk Polarhunde Klub (DPHK) er ansvarlige for, at prøvereglerne overholdes.

Dansk Polarhunde Klub afholder prøven og ansøger Dansk Kennel Klub (DKK) om tilladelse. I ansøgningen skal angives: Sted og tidspunkt for prøvens afholdelse samt navn på løbsleder og bestyrelsesmedlem.

Prøven kan aflægges hvert år i forbindelse med afholdelsen af DPHKs Danmarksmesterskab på vogn. Prøven skal gennemføres i den tilmeldte klasses fulde distance, dvs. at ruten ikke må være nedkortet.

Hundene, som deltager i prøven, skal opfylde DKKs registrerings- og vaccinationskrav. Hundene skal være mindst 12 måneder gamle (pr. 2010: 18 måneder jfr. løbsreglementet). I prøven må der ikke deltage syge hunde og heller ikke drægtige tæver 30 døgn før fødselstidspunkt eller 42 døgn efter fødselstidspunkt.

Tilmelding af den/de hunde, der skal testes, skal ske inden for løbets sidste tilmeldingsfrist. Eftertilmelding er ikke muligt. Den, som tilmelder hunde til prøven, er ansvarlig for, at de afgivne oplysninger om hundene er korrekte. Løbsledelsen har ansvaret for, at der foretages sikker identifikation af den/de til prøven tilmeldte hunde.

De prøveansvarlige må være velorienterede i slædehundesporten og fortrolige med DPHKs løbsreglement samt i øvrigt godkendt til hvervet af DPHK og DKK. Løbslederen og bestyrelsesmedlemmet må ikke bedømme sine egne hunde eller deltage som musher på et spand tilmeldt prøven.

Prøvens løbsleder kontrollerer klassens udregninger, indskriver resultatet for de til prøven tilmeldte hunde på officielle blanketter og berigtiger blanketterne med sin underskrift. Løbslederen skal senest en uge efter prøven sende blanketten med resultatet over hver enkelt hund til DKK.

Dårlig og usaglig opførsel eller overtrædelse af regler samt unødig hård behandling af hund/hunde på prøvepladsen er strafbart. Løbslederen kan give en advarsel, afbryde prøven eller underkende resultatet, som blev opnået ved prøven.

Hvor intet andet er nævnt, ligger DPHKs officielle løbsreglement til grund for retningslinierne på sporet, prøvens afvikling og løbets gennemførsel i øvrigt.

LØBSPRØVE OG BEDØMMELSE

Et spand, hvor der findes en eller flere hunde, som deltager i løbsprøven, må udelukkende bestå af DKK/FCI-registrerede Siberian Huskies.

Betegnelsen Excellent (=bestået) gives efter følgende skema:

Antal spand i klassen    Grundtid Excellent (= bestået)
21 - gennemsnitstid af de 4 første spand    tid under 105% af gennemsnitstid
11 - 20 gennemsnitstid af de 3 første spand tid under 105% af gennemsnitstid
3 - 20 gennemsnitstid af de 2 første spand tid under 105% af gennemsnitstid

Klassen skal bestå af mindst 3 spand under hele løbet.

Ved beregning af grundtiden, medregnes kun de spand, der udelukkende består af Siberian Huskies.

Løbslederen udregner klassens grundtid i forhold til de(t) prøvetilmeldte spands opnåede tid. For hver tilmeldt hund noteres hundens resultatet i forhold til grundtiden. For hunde, der består prøven, noteres tillige Excellent.

INDSIGELSER OG KLAGE

Prøveresultat:
Løbslederens beregning af prøveresultatet er endelig og kan ikke påklages højere instans.

Prøveregler:
En prøvedeltager, som vil klage over overtrædelse af prøvereglerne, skal gøre dette umiddelbart efter, at overtrædelsen er sket. Klagen kan være mundtlig til løbslederen, som afgør den, så snart han har orienteret sig i sagen. Utilfredshed med løbslederens beslutning kan påklages til DPHKs bestyrelse inden 3 døgn efter prøvens afslutning. Bestyrelsens beslutning om sagen efter at have hørt begge parter træffes på førstkommende bestyrelsesmøde og senest inden 60 døgn. For sent indkomne klager behandles ikke.

Bestyrelsens beslutning er endelig og kan ikke påklages højere instans.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Ændringer til ovenstående regler og ønsker om sådanne, skal vedtages af Dansk Polarhunde Klubs øverste myndighed (generalforsamlingen) og godkendes af Dansk Kennel Klub.

Tilmelding til prøven koster kr. 25,- pr. tilmeldt hund, samt kr. 50,- pr. hund for udstedelse af championat.

SENESTE ÆNDRINGER OG IKRAFTTRÆDEN

Ændring af tidspunkt for prøven aflæggelse: Ved KM på vogn: Besluttet på generalforsamling, den 22.04.2001 godkendt af DKK.
Ændring af betegnelsen Klubmesterskab på vogn til Danmarksmesterskab på vogn: Besluttet på generalforsamling, den 26.04.2003.
Redaktionel tilretning i 2003 godkendt af bestyrelsen den 07.06.2003. Begge forhold godkendt af DKK, den 23.10.2003

Go to top