Menu

Log på

Generelle forhold:
 1. Udvalgene er nedsat af bestyrelsen i Dansk Polarhunde Klub og er ansvarlige over for denne. Udvalgene sidder som udgangspunkt for ét år ad gangen, idet genvalg kan finde sted.
 2. Udvalgene konstituerer sig selv med formand og - efter behov - en kasserer. Udvalgsformanden er udvalgets kontaktperson til bestyrelsen og har det overordnede ansvar for udvalgets arbejde og beslutninger. Udvalgene kan, når særlige forhold eller aktiviteterne taler for det, inddeles geografisk eller på anden hensigtsmæssig måde.
 3. Udvalgenes formænd indkalder til udvalgsmøde efter behov, fx efter ønske fra de øvrige udvalgsmedlemmer. Udvalgsmøder skal forsøges planlagt, således at alle har mulighed for at deltage – eventuelt ved telefonmøde (mødebordet). Der indkaldes med mindst 14 dages varsel og med en skriftlig dagsorden. Udvalgene udfærdiger et referat efter hvert møde, som formidles til bestyrelsen.
 4. Udvalgenes ressortområde følger af vedhæftede bilag [VEDHÆFT].
 5. Det står udvalgene frit for i samarbejde at planlægge og afholde fælles eller tværgående arrangementer med andre udvalg – også i samarbejde med andre specialklubber under DKK.
  Økonomi:
 6. Alle planlagte medlemsarrangementer skal, så vidt det er muligt, udløse overskud.
 7. Efter ansøgning kan klubben yde tilskud til særlige arrangementer, så må antages at have et for klubben som helhed bredere perspektiv. Til vurdering heraf, skal udarbejdes et budget, som forelægges bestyrelsen forinde beslutning tages.
 8. Der kan ydes et rådighedsbeløb til udvalgene. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.
 9. Regnskab samt eventuelt overskud for hvert arrangement tilsendes klubbens kasserer hurtigst muligt og senest 4 uger efter afholdelsen.
 10. Klubben betaler materiel mv. til arrangementer efter ansøgning fra udvalget.
  Rapportering:
 11. Udvalgsformændene aflægger hvert år til brug for den ordinære generalforsamling beretning over årets arbejde. Beretningen skal følge kalenderårets aktiviteter.
 12. Årsberetning, opgørelse over materiel/lager samt foreløbig kalender og budget for det kommende års planlagte aktiviteter, sendes til klubbens formand inden udgangen af februar måned.
 13. Efter behov og ønsker indkalder bestyrelsen til formandsmøde for klubbens udvalgsformænd eller stedfortræder herfor. Formandsmøder skal forsøges afholdt i perioden juni til august.
Go to top