Menu

Log på

Næste generalforsamling:

Afholdes d. 14. april 2018, kl. 13.00 på Fjeldsted Skov Kro store landevej 92 , 5592 Ejby.

 

Generalforsamling 2017

Dansk Polarhunde Klub afholder ordinær generalforsamling
søndag den 9. april 2017, kl. 13.00 på
Lorupvej 44, Bøstrup 4200 Slagelse.


Dagsorden ifølge lovene: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Bestyrelsesvalg, forslag til generalforsamlingen samt valg til raceledelser:

På valg til bestyrelsen er sekretær Birgit Hinrichsen -modtager genvalg og kasserer Anders Bjerrum - modtager ikke genvalg.

Valget til raceledelserne er en sideløbende og af generalforsamlingen uafhængig valghandling, men af praktiske hensyn udsendes stemmesedler hertil samtidig med stemmesedler til generalforsamlingen. For hver race kan vælges op til 2 medlemmer af raceledelsen. For kandidater til valget af raceledelserne gælder yderligere, at disse skal findes blandt medlemmer, der er registreret i klubbens medlemskartotek under den pågældende race. Klubbens sekretær kan på forespørgsel oplyse herom.

Følgende medlemmer af raceledelserne er på valg:

  • Alaskan Malamute: Bitten Poulsen modtager ikke genvalg– Henrik Hansen modtager ikke genvalg. Der kan nyvælges 2 medlemmer til raceledelsen.
  • Grønlandshund: Frida Lungskov – modtager genvalg Der kan nyvælges yderligere et medlem til raceledelsen
  • Siberian Husky: Ayoe Hansen – modtager genvalg. Der kan nyvælges yderligere et medlem til raceledelsen
  • Samojedhund: Pia E. Hiort – modtager ikke genvalg. Der kan nyvælges 2 medlemmer til raceledelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag til kandidater til bestyrelsesvalget og til valget af racerepræsentanter, skal fremsendes skriftligt til klubbens formand eller klubbens sekretær senest 28. februar 2017.

Opmærksomheden henledes på klubbens love § 5 stk. 3, hvorefter kun medlemmer over 18 år, der har været medlem i mindst 6 måneder før generalforsamlingen (9. oktober 2016) og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på den ordinære generalforsamling. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelse og raceledelser.

Bestyrelsen

Go to top